64043_191958494246101_100002958566793_298222_1680121939_n

OTČE NÁŠ
Ježíš Kristus

Otče náš jen jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé,
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen
meditace: "OTČENÁŠ"ZDRÁVAS MARIA
Zrávas Maria Matko Boží,
požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš,
Svatá Marie Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen

 


MODLITBA SVATÉHO FRANTIŠKA
František z Assisi

Ó Pane,
učiň mne nástrojem svého pokoje,
abych prokazoval lásku, kde se lidé nenávidí,
abych odpouštěl, kde se urážejí,
abych spojoval, kde je hádka,
abych probouzel naději, kde trýzní zoufalství,
abych rozsvěcel světlo, kde vládne temnota,
abych přinášel radost, kde přebývá starost.

Ach Pane, dej mi usilovat o to,
ne abych byl potěšen, ale abych potěšoval,
ne aby mi bylo rozuměno, ale abych rozuměl,
ne abych byl milován, ale abych miloval.

Neboť ten, kdo sebe dává, přijímá,
kdo na sebe zapomíná, nalézá,
kdo odpouští, tomu bude odpuštěno,
a kdo umírá, procitá k novému životu.
 APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
Věřím v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho Jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé. (upraveno církví)

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou (upraveno církví)
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.
 


Vánoční provoz

Eshop je od 11.12.- 2.1.2019 uzavřen.

Objednávky přijaté v tomto období, budou vyřízeny 3.1.2019.

 

Léčení a pomoc na dálku - kdykoliv bez omezení.