Modlitba Růžence Světla

Image


 

 

 

Jak se modlit - RŮŽENEC SVĚTLA

 


Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný
 


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
 


Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého nade všechno milujeme.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

 


Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému,
jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen
PRVNÍ DESÁTEK - který byl pokřtěn v Jordánu
 


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.


10x Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.DRUHÝ DESÁTEK - který zjevil v Káně svou božskou moc
 


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
 


10x  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

 

TŘETÍ DESÁTEK - který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
 


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 


10x  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
 


ČTVRTÝ DESÁTEK - který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
 


Otče náš,
jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
 


10x Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.PÁTÝ DESTÁTEK - který ustanovil Eucharistii.
 


Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
 


10x  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen
 


Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

 


Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství; živote, sladkosti, a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy; k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči;
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž;
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.
 

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Bože, tvůj Jednorozený Syn nám svým narozením, životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 

 

Copyright© 2010 - Eva Šimková
www.lecivestranky.cz


Vánoční provoz

Eshop je od 11.12.- 2.1.2019 uzavřen.

Objednávky přijaté v tomto období, budou vyřízeny 3.1.2019.

 

Léčení a pomoc na dálku - kdykoliv bez omezení.